ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนจบ
    date: 17 พฤษภาคม 2011   |  view: 5037  

หลังเลิกนมัสการ ขอเชิญร่วมประชุมประจำปี และเลือกคณะกรรมการคริสตจักรชุดใหม่
          พี่น้องคิดถึงใครหรือยังที่จะเสนอให้เขาเป็นคณะกรรมการ พี่น้องสามารถเสนอชื่อผู้ที่จะเข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการได้ โดยขอใบเสนอชื่อได้ที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ แล้วนำไปให้ผู้ที่เราเสนอเซ็นต์ยินยอม และหาอีกท่านเพื่อเซ็นต์รับรอง
         
          วันนึ้ผมมีข้อแนะนำสักเล็กน้อยเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะกรรมการ ในที่นี้ผมจะใช้คำว่า ?ผู้นำ? เพราะคณะกรรมการก็เป็นผู้ที่มีส่วนในการนำคริสตจักร พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงคุณสมบัติในการเป็นผู้นำในคริสตจักรไว้หลายตอน ตามที่เคยกล่าวไปแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อน ใน 1ทธ.3:1-13 ข้อที่ผมอยากเน้นมากที่สุดคือ ข้อ4-5 ที่บอกว่า ?ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตนคนนั้นจะดูแลคริสตจักรของพระเจ้าอย่าง ไรได้? ในที่นี้ผมหมายถึง ทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วย ที่นำคริสตจักร
 
          การเป็น ผู้นำ ต้องเริ่มต้นที่ครอบครัว จากสังคมเล็กที่สุดคือ ครอบครัว สู่สังคมใหญ่ คือคริสตจักร คือ ?ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี? หมายถึง ปกครองดูแลสมาชิกทุกคนในครอบ ครัวให้ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุข เชื่อฟัง มีระเบียบวินัย และ ?อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม? หมายถึง สามารถอบรบสั่งสอนลูก ๆ ของตนเองได้ โดยลูก ๆ ก็ยอมฟังและยอมรับในคำสั่งสอนของพ่อแม่ เห็นสิ่งที่พ่อแม่สอนในลูก ๆ แสดงออกมา ไม่ใช่แค่บอกว่า สอนแล้วเขาไม่ทำตาม สอนไม่จำ การที่พ่อแม่จะอบรมสั่งสอนลูก ๆ ได้ดี นั่นขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ แบบอย่าง และการยอมรับของลูก ๆ ในตัวของพ่อแม่ด้วย?เพราะว่าถ้าชายคนใดไม่รู้จักครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั้นจะดูแลคริสต จักรของพระเจ้าอย่างไรได้? แน่นอน ถ้าใครก็ตามที่มีครอบครัว และไม่สามารถปกครองครอบ ครัวเล็ก ๆ ของตนเองได้อย่างดี เขาจะไม่สามารถปกครองดูแลคริสตจักรของพระเจ้าที่ใหญ่กว่าและยุ่งยากมากกว่าได้ และการเป็นผู้นำในคริสตจักรไม่ใช่แค่ อาวุโส มีเงิน มีความรู้ มีความ สามารถ บุคลิกดี แต่มีมากว่านั้น คือ ต้องมีความเติบโตฝ่ายวิญญาณ มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ มีวุฒิภาวะในการเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่ได้ขึ้นกับมีอายุมาก เพราะความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้มองที่อายุ แต่ดูจากภายใน วิธีการตัดสินใจ ความเชื่อในพระเจ้า วิธีการมองคน การแก้ปัญหา การตอบสนองต่อปัญหา เป็นต้น
 
          ฉะนั้นการเป็น ผู้นำ ต้องเริ่มต้นที่บ้านก่อน ไม่ใช่ต่อสาธารณะ พระเยซูก็สอนสาวกในการเป็นผู้นำ ที่ใช้ได้ทั้งคนที่มีครอบครัวและคนที่เป็นโสด ใน มธ.20:26-27 ?แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั้นจะต้องเป็นทาสสมัครของพวกท่าน?
 
          ผู้นำ ในสายตาคนทั่วไป คือ อยู่ข้างหน้า แต่ ผู้นำ ของพระเยซู คือ อยู่ข้างหลัง คือเป็นแบบอย่างในการรับใช้ทำด้วยเต็มใจ คนที่เราจะเลือกอาจจะไม่เป็นคนที่ดีที่สุด แต่เขาควรมีศักย-ภาพที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอีกได้ทุกคนเป็นผู้นำได้ถ้ายอมเปลี่ยนแปลง...
 
ไพโรจน์.


 บทความ:อื่นๆ

478 : หนทางสู่ความอมตะ (view: 6867 ) 28 มิถุนายน 2016
462 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 2...!!! (view: 9173 ) 15 มกราคม 2013
454 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 1...!!! (view: 7388 ) 18 พฤษภาคม 2011
452 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนจบ...!! (view: 7099 ) 17 พฤษภาคม 2011
443 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนที่ 2...!! (view: 8635 ) 17 พฤษภาคม 2011
442 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อนจนลืมจุดแข็ง...ตอนที่ 1...!! (view: 7941 ) 17 พฤษภาคม 2011
441 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนจบ (view: 5038 ) 17 พฤษภาคม 2011
440 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 2 (view: 5275 ) 17 พฤษภาคม 2011
433 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 1 (view: 6247 ) 17 พฤษภาคม 2011
432 : อย่าบอกว่าทำไม่ได้กับพระเจ้า...!! (view: 10712 ) 15 มกราคม 2013

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org