มูลนิธิเรนโบว์แลนด์บริการชุมชน(RCS)

"สัมผัสชีวิต ให้โอกาสใหม่ในชีวิต เสริมสร้างครอบครัวให้แข้มแข็ง ตอบสนองความต้องการ สัมผัสชุมชน"
 
มูลนิธิเรนโบว์แลนด์บริการชุมชน(RCS)

            ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ หลักการของมูลนิธิฯ คือ การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์
ปราศจากข้อผูกมัดใดๆ เรามุ่งที่จะสร้างโอกาสและส่งเสริมการเริ่มต้นใหม่ให้กับชุมชนของสังคม เพื่อสำแดงออก
ถึงความห่วงใยอย่างแท้จริงต่อผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ยากในการดำเนินชีวิต

             แม้ว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ แต่มูลนิธิฯ เล็งเห็นและพยายามตอบสนองความต้องการหลาก
หลายที่มีอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้น นอกจากการบริการชุมชนในกรุงเทพฯ แล้ว งานของมูลนิธิฯ ได้ขยายสาขาไป
ยังที่ต่างๆ
             - ภาคเหนือ                              อำเภอแม่สอด                จังหวัดตาก
             - ภาคตะวันออก                        อำเภอบ้านฉาง               จังหวัดระยอง
             - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           อำเภอสว่างแดนดิน         จังหวัดสกลนคร
                                                          อำเภอเมือง                   จังหวัดนครราชสีมา

มูลนิธิเรนโบว์แลนด์ฯ ทำอะไร?
             มูลนิธิฯ ตระหนักถึงภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงให้ความสำคัญและพยายามตอบสนองต่อ
ความต้องการเหล่านั้น ด้วยวิธีที่เหมาะสม ผ่านทางโครงการต่างๆ ซึ่งมีอยู่ดังนี้:

โครงการมานา
             เป็นโครงการให้ความช่วยเหลือรายบุคคล ครอบครัว หรือสถาบันต่างๆ ในรูปของเงินสงเคราะห์ และ
สิ่งของบริจาคต่างๆ ตามความจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม

บ้านชาเล็ม
             เป็นบ้านฉุกเฉินสำหรับพ่อแม่หรือญาติผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อดูแล
ลูกหลานหรือญาติที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาฯ รวมทั้งสตรีที่ประสบวิกฤตในชีวิต


การให้บริการสังคมสงเคราะห์ทั่วไป
             - ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจุฬาฯ ที่มี
               ญาติเข้ามาพักที่บ้านพักฉุกเฉิน(บ้านชาเล็ม) ที่ไม่มีกำลังเพียงพอในการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
             - ช่วยเหลือญาติๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำศพ ในกรณีที่ผู้ป่วยที่มารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ
               เสียชีวิต
             - ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเด็กป่วย ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพื่อมาตรวจและรักษา
               ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ตามใบนัดหมายของแพทย์
             - ให้ความช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการการช่วยเหลือ ตามความจำเป็น
             - ให้ความช่วยเหลือทุกคน จากการส่งมาของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานอื่น

พันธกิจชุมชน
             เป็นการให้ความช่วยเหลือชุมชนคนยากจน โดยการเยี่ยมเยียนของอาสาสมัครสังคมสงเคราะห์ เห็นภึง
ความจำเป็นในการพัฒนาความเป็นอยู่และการเรียนรู้สภาพครอบครัว และให้คำปรึกษาครอบครัว


โครงการพัฒนาผู้นำ
             เป็นโครงการสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่ ที่เป็นยุวชนและอนุชน ที่ด้อยโอกาสด้านการศึกษา และอบรมด้าน
จริยธรรมและมโนธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองดีของสังคม

งานของมูลนิธิฯ ดำเนินไปได้อย่างไร?
             งานที่สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จนั้น เนื่องจากการช่วยเหลือและเงิน
สนับสนุนที่ได้รับจากผู้มีจิตศรัทธา องค์กรทางศาสนาและการเอื้อเฟื้อจากบริษัทเอกชนและสถาบันต่างๆ
             เงินบริจาคของท่านเป็นกำลังสำคัญ ทำให้เราสามารถขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือสู่กลุ่มคน
ต่างๆ ได้มากขึ้น

หากท่านต้องการมีส่วนร่วมในงานของมูลนิธิฯ เพื่อนำความหวังและความสุขไปสู่บุคคลเหล่านี้:
             - ชุมชนที่ขัดสน
             - นักเรียนที่ขัดสนค่าใช้จ่ายในการศึกษา
             - ครอบครัวผู้ที่ประสบปัญหา
             - ผู้ป่วยเด็ก และครอบครัว
             - งานสังคมสงเคราะห์ด้านต่างๆ

มูลนิธิฯ จะไม่หยุดยั้งในการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้บริการสังคมและชุมชนในประเทศไทย
              จะเห็นได้ว่าโครงการของมูลนิธิฯ สามารถสัมผัสสังคมได้ในหลายมิติ และเกิดผลเป็นที่น่าชื่นชม ซึ่ง
มูลนิธิฯรู้สึกได้รับเกียรติอย่างมากที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคม:
             - ชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง
             - ความหวังที่สามารถมองเห็นได้
             - วิถีชีวิตแบบใหม่ที่ดีขึ้น

โปรดวางแผนการสนับสนุน 1 ปี ในรูปแบบบุคคลทั่วไป กลุ่มองค์กรหรือบริษัทห้างร้าน

โดยการบริจาคเงินได้ที่:

ชื่อบัญชี: มูลนิธิเรนโบว์แลนด์บริการชุมชน
ธนาคาร: กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่
บัญชีออมทรัพย์เลขที่: 101-7-730217

หรือบริจาคโดยตรงผ่าน

สำนักงานของมูลนิธิฯ
11 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 02-632-0394 ;
e-mail : jarinrcs@gmail.com
website: www.ccbthai.org/rcs.php





 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org