เกี่ยวกับคริสตจักร


การปกครอง คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพ
องค์การคริสตจักรแองลิกันในประเทศไทยสัญลักษณ์ของคริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพ
 


ประวัติความเป็นมาของคริสตจักรไคร้สตเชิช

       คริสตจักรไคร้สตเชิชเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นสถานนมัสการภาคภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.1864
ได้ตั้ง ชื่อว่า Protestant Union Chapel โดยทั่วไปเรียกว่า โบสถ์อังกฤษโดยมีสถานที่ตั้งอยู่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำ
เจ้าพระยาซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในบริเวณท่าเรือกรุงเทพ
ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับสุสานโปรเตสแตนท์          และเนื่องด้วยพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสร้าง
พระราชไมตรีอันดีกับราชวงค์อังกฤษ      จึงได้ทรงเห็นชอบที่จะให้มีสถานนมัสการสำหรับชาวคริสเตียนฝ่าย
โปรเตสแตนท์ในประเทศไทย

ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของคริสตจักรไคร้สตเชิชตั้งแต่สมัยแรกนั้น
จำนวนสมาชิก ที่ไปนมัสการที่โบสถ์อยู่เป็นประจำ    ไม่มีกำลังที่จะให้
ค่าตอบแทนแก่อนุสาสกได้   ดั้งนั้น มิชชั่นนารีชาวอเมริกันจึงผลัดกันนำ
การนมัสการพระเจ้า อยู่ทุก ๆ สัปดาห์ บางครั้งก็เป็นมิชชั่นนารีจากคณะ
แองลิกัน บางครั้งก็มาจาก คณะเพรสไบทีเรียน จนกระทั่งปี ค.ศ.1892
องค์กรมิชชั่นได้ส่งอนุสาสกมาประจำที่โบสถ์คนแรก

ในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.1896 บิชอป Labuan, Kuching และ
แห่งสิงคโปร์ได้เยี่ยมคริสตจักรที่กรุงเทพฯและประกอบพิธีศีลกำลังใน
คริสตจักร และคริสตจักรก็ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบิชอปแห่งสิงคโปร์
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ไคร้สตเชิชเป็นคริสตจักรนานาชาติที่มีสมาชิกในที่ประชุมมาจากนานา
ประเทศ  และมีภูมิหลังความเชื่อ  จากหลายคณะนิกาย  
         
เมื่อ 7 เมษายน ค.ศ.1904 เนื่องจากคริสตจักรเพิ่มขึ้นจนสถานที่ในการ
นมัสการไม่เพียงพอ คณะกรรมการคริสตจักรจึงถวายฎีกาแด่พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(ร.5) ในการขอพระบรมราชานุญาตให้

เพื่อที่จะสร้างคริสตจักรใหม่ ซึ่งในการถวายฎีกาดังกล่าว ได้รับพระบรมราชานุญาต จากสำนักราชวัง นอกจาก
นั้น พระบาท-สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ก็ได้พระราชทานที่ดินแห่งใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 11
ถ.คอนแวนต์ ในปัจจุบันเพื่อสร้างเป็นคริสตจักรแห่งใหม่ที่มีชื่อว่า คริสตจักรไคร้สตเชิช จนถึงทุกวันนี้

เมื่อ 30 เมษายน ค.ศ.1905 ได้ถวายอาคารและเริ่มนมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรก ในการเริ่มแรกคริสตจักร
ไคร้สตเชิชเป็นคริสตจักรสำหรับคนต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษและเป็นที่นมัสการสำหรับคนต่างชาติทั่วไปที่มี
โอกาสเยี่ยมประเทศไทยเช่น พระราชินีอลิซาเบทที่ 2 เจ้าฟ้าชายชาร์ล เจ้าหญิงไดอาน่า และอดีตนายยก
รัฐมนตรี แห่งประเทศอังกฤษ นางมาร์กาเร็ตแทเชอร์

จากการเริ่มต้นที่คริสตจักรไคร้สตเชิชที่ไดดำเนินงานกับคนต่างชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นเวลานาน และจาก
วัตถุประสงค์ที่ต้องการประกาศข่าวประเสริฐ กับคนในท้องถิ่น   รวมทั้งต้องการให้มีการนมัสการในภาษาท้องถิ่น
การนัมสการพระเจ้าเป็นภาษาไทยจึงได้เริ่มขึ้นที่คริสตจักรไคร้สตเชิชในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1934 ถึง 1940 โดย
ใช้หนังสือภาวนา(Prayer Book)ที่ศาสนาจารย์นอร์วู้ด(Reverend Norwood)และผู้ช่วยคนไทยได้แปลขึ้น  แต่ก็
มีบางช่วงที่แทบจะไม่มีผู้เชื่อคนไทย อยู่ในที่ประชุมของคริสตจักรไคร้สตเชิชเลย

จากนั้นคณะกรรมการพยายามที่จะสรรหาผู้รับใช้พระเจ้าที่พูดภาษาไทยได้    เพื่อเข้าร่วมในทีมงานพันธกิจของ
คริสตจักรแต่ไม่สามารถสรรหาผู้รับใช้ที่พูดภาษาไทยได้ การริเริ่มนมัสการภาคภาษาไทยจึงไม่สำเร็จ จนกระทั่ง
ปี ค.ศ.1991 เมื่อศาสนจารย์ เจอรรี่ คู ได้รับการแต่งตั้งจากไดโอซีส แห่งสิงคโปร์       ให้เป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาล
(Assistant Priest)การประชุมนมัสการภาคภาษาไทยก็เริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ.1991     โดยการประชุม
จาก 7 คนในห้องประชุมเล็กในคริสตจักรไคร้สตเชิช และขยายออกไปอย่างกว้างขว้าง จนถึงทุกวันน

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ.1994 คริสตจักรไคร้สตเชิชได้จดทะเบียนสังกัดกับคริสตจักรแองลิกันแห่งประเทศ
ไทย โดยสังกัดกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การใหญ่ทางศาสนาคณะโปรเตสแตนท์ จากนั้น
คริสตจักรแองลิกันก็ได้ขยายพันธกิจ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย เช่น อ.บ้านฉาง จ.ระยอง , อ.สว่าง-
แดนดิน จ.สกลนคร และมีคริสตจักรที่สังกัดอีกหลายแห่ง จาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่, อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน,
อ.เมือง จ.นครราชสีมา, อ.แม่สอด จ.ตาก


เราเป็นคริสตจักรแองลิกันในประเทศไทยสังกัดอยู่ในสำนักงานเขตการปกครองแองลิกันสิงคโปร์
(Diocese of Singapore) ขึ้นอยู่กับศาสนมณฑล เอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Province of South East Asia)
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิกายแองลิกันสากล
 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org