อย่าบอกว่าทำไม่ได้กับพระเจ้า...!!
    date: 15 มกราคม 2013   |  view: 10711  


          อาจจะมีหลายคนเคยพูดประโยคนี้ ฉันไม่มีความรู้ ฉันไม่เก่ง ผมเรียนไม่สูง ผม...ทำไม่ได้” ใช้คนอื่นดีกว่า ให้คนอื่นทำเถิด พระเจ้าคงไม่ได้เรียกผม ไม่มากก็น้อยเราคงเคยได้ยินหรือเคยพูดออกมา ผมไม่ทราบว่ามีใครเคยคิดบ้างไหมว่า วันหนึ่งฉันจะเป็นศิษยาภิบาล ฉันจะเป็นผู้รับใช้ในคริสตจักร  แต่ผมคนหนึ่งที่ไม่เคยคิด และเคยพูดประโยคต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วผมจึงรู้ว่าการที่เราพูดว่า ผมทำไม่ได้ ใช้ไม่ได้ผลกับพระเจ้า การทรงเรียกของพระเจ้าเพื่อการรับใช้ ไม่ขึ้นกับความสามารถของเรา เพราะแท้จริงแล้วไม่มีใครสามารถรับใช้พระเจ้าได้ ยน.15:16 “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่”

         ไม่มีมนุษย์คนใดสมบูรณ์และมีคุณสมบัติเพรียบพร้อมที่จะเป็นรับใช้งานของพระเจ้าและก็ไม่มีความอ่อนแอและความขาดแคลนใดๆ ที่อยู่ในมนุษย์จนพระเจ้าใช้เราไม่ได้ด้วย  ถ้าพระเจ้าจะทรงเรียกผู้ใด พระเจ้าจะเรียกผู้นั้นและพระเจ้าจะใช้จุดอ่อนและความอ่อนแอของเราให้เกิดผลในงานของพระองค์  ตัวอย่าง เช่น ยาโคบ ขี้โกงและเจ้าเล่ โมเสส มีความรู้แต่ขี้กลัวและไม่กล้าพูด ดาวิด เด็กเลี้ยงแกะตัวเล็กๆ เปโตรและน้องๆ ชาวประมงผู้ไม่มีการศึกษาและปฏิเสธพระเยซู เปาโล ผู้ที่ข่มเหงคริสตจักรและอีกมากมายที่ไม่มีความเหมาะสมที่จะรับใช้งานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ใช้พวกเขา

         ที่เราพูดว่า ทำไม่ได้ นั้นถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะใช้เราไม่ได้  และเราควรจะรู้ว่าเราทำไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่ได้เรียกให้เราทำงานของพระเจ้าไม่ขึ้นกับว่าเราอยากทำหรือไม่ เพราะมีคนที่อยากทำอาจจะไม่ได้ทำ แต่คนที่รู้ตัวว่าทำไม่ได้แต่พระเจ้าจะให้ทำงานของพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษ  การที่เราได้รับใช้พระเจ้าเราต้องถือเป็นโอกาสและได้รับสิทธิพิเศษ อย่ามองงาน รับใช้เป็นภาระหนักที่ทำด้วยความหนักใจและรู้สึกเสียเวลา เสียความรู้สึก การที่เราไม่รับใช้ พระเจ้าไม่ได้ทำให้พระเจ้าสูญเสีย แต่เราต่างหากที่เสียโอกาส เพราะถ้าการรับใช้พระเจ้าไม่ใช่งานที่ดีที่สุดในโลก ผมก็ไม่รู้ว่าควรจะมีงานไหนที่ดีที่สุดในโลกอีก

         ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องรับใช้เต็มเวลา แต่ทุกคนควรมีส่วนรับใช้ตามของประ -ทานและความสามารถและด้วยใจ แต่พระเจ้าก็ต้องการผู้ที่ถวายตัวเต็มเวลาด้วย ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่พระเจ้าจะทรงเรียกเขาหรือพระเจ้าได้เรียกเขาแล้ว เพียงแต่ว่ายังมีเงื่อนไขที่เขาต้องต่อสู้คือ การเงิน เพราะทุกคนรู้ว่าการรับใช้พระเจ้าหมายความว่า ไม่ต้องคาดหวังว่าจะรวยขึ้น จะมีเงินทองมากขึ้น  เพราะนั่นไม่ใช่เป้าหมายเหมือนอย่างงานธุรกิจ ที่มุ่งไปที่ฐานะการเงินที่ดีขึ้น ฉะนั้นการทรงเรียกให้รับใช้เต็มเวลา จึงมีความหมายและมีคุณค่ามากกว่ามูลค่าของเงินเดือนที่ได้รับ ฉะนั้นการที่คนหนึ่งกล้าที่จะสละรายได้ที่มากกว่าเพื่อรับรายได้ที่น้อยกว่าและมีงานที่หนัก(ใจ)ขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความเชื่อของเราอย่างยิ่ง และให้รู้ว่านี่เป็นคุณค่าที่เรามอบถวายให้พระเจ้า พระเจ้าไม่ต้องการคนที่รับใช้พระเจ้าเพราะไม่มีอะไรจะทำ หรือไม่รู้ว่าจะทำอะไร ในพระคัมภีร์เราจะเห็นว่า สาวกที่พระเยซูทรงเรียกแต่ละคน พวกเขากำลังมีการงานที่ดี เช่นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเปโตร  มธ.4:19-20 “19 พระองค์ตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา" 20 เขาทั้งสองได้ละแหตามพระองค์ไปทันที” ทรงเรียกมัทธิว มธ.9:9 “ครั้นพระเยซูเสด็จ เลยตำบลนั้นไป ก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษี จึงตรัสกับเขาว่า "จงตามเรามาเถิด" เขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป” แต่ก็มีบางคนที่สละไม่ได้และตัดสินใจไม่ตามพระเยซู ปฏิเสธการทรงเรียก  ลก.18:22-23  “22 เมื่อพระเยซูทรงได้ยินอย่างนั้น พระองค์ตรัสแก่เขาว่า ''ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา ท่านจึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาและเป็นสาวกของเรา'' 23แต่เมื่อเขาได้ยินอย่างนั้นก็เป็น ทุกข์นัก เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมาก” แต่สาวกบางคนก็หวังจะรวยในการรับใช้  ยน.12:5-6  "5 เหตุไฉนจึงไม่ขายน้ำมันนั้นเป็นเงินสักสามร้อยเดนาริอัน  แล้วแจกให้แก่คนจน" 6 เขาพูดอย่างนั้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขาเป็นคนหัวขโมย คือเขาได้ถือกล่องเก็บเงินและได้ยักยอกเงินที่ใส่ไว้ในนั้นไป”

         ผมก็ทำไม่ได้ เพราะงานนี้ใหญ่และหนัก ถ้าพระเจ้าไม่ได้ช่วย  คริสตจักรในประเทศไทยยังไม่ไปถึงไหน และขาดแคลนผู้รับใช้(ที่มีคุณภาพ)มากๆ แองลิกันเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรในประเทศไทย พระเจ้าให้เราทำส่วนของเราเพื่อช่วยกันสร้างคริสตจักรของพระเจ้า  วันนี้เราต้องเตรียมผู้รับใช้คนไทยสำหรับคริสตจักรไทยในอนาคต ผมยินดีมากที่ได้เป็นศาสานาจารย์ไทยคนแรก แต่ไม่ยินดีที่จะเป็นศาสนาจารย์ไทยคนเดียว เราอยากเห็นคนไทยขึ้นมาอีก ไม่ใช่เพื่อสร้างอาณาจักรแองลิกัน แต่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยโดยพระเจ้าจะใช้คริสตจักรของเรา

         มีใครทำได้? แน่นอนไม่มีใครทำได้  พระเจ้าไม่ได้ให้เราทำแต่พระเจ้าจะทำผ่านเรา ถ้าเรายอมให้พระเจ้าใช้ เพราะเราทำเองไม่ได้ คริสตจักรเป็นของพระเจ้า การที่เราบอกว่าทำไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าทำไม่ได้ แล้วจะมีใครกล้าบอกมั้ยว่า เพราะฉันทำได้พระเจ้าจึงใช้เรา แต่พระเจ้าจะใช้คนที่ ทำไม่ได้ ให้ได้ทำ..

ไพโรจน์.


 บทความ:อื่นๆ

478 : หนทางสู่ความอมตะ (view: 6866 ) 28 มิถุนายน 2016
462 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 2...!!! (view: 9173 ) 15 มกราคม 2013
454 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 1...!!! (view: 7388 ) 18 พฤษภาคม 2011
452 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนจบ...!! (view: 7099 ) 17 พฤษภาคม 2011
443 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนที่ 2...!! (view: 8635 ) 17 พฤษภาคม 2011
442 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อนจนลืมจุดแข็ง...ตอนที่ 1...!! (view: 7941 ) 17 พฤษภาคม 2011
441 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนจบ (view: 5037 ) 17 พฤษภาคม 2011
440 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 2 (view: 5275 ) 17 พฤษภาคม 2011
433 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 1 (view: 6247 ) 17 พฤษภาคม 2011
432 : อย่าบอกว่าทำไม่ได้กับพระเจ้า...!! (view: 10712 ) 15 มกราคม 2013

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org