ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 1
    date: 17 พฤษภาคม 2011   |  view: 6246  
      
      อาทิตย์ที่ 27 มีนาคมนี้ เราจะมีการประชุมประจำปีและเลือกคณะกรรมการคริสตจักรชุดใหม่ เพื่อช่วยศิษยาภิบาลในการดูแลบริหารงานของพระเจ้าในคริสตจักรของเรา  และคริสตจักรต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่มีส่วนร่วมในการรับใช้ และคริสตจักรหวังว่าจะได้มีส่วนรับใช้ร่วมกันอีกในโอกาสต่อไป และในพันธกิจอื่น ๆ
 
      วันนี้ผมอยากจะนำข้อคิดเล็กน้อย เพื่อเตรียมใจพี่น้องสมาชิกในการที่จะเลือกคณะกรรมชุดใหม่ และเข้าใจถึงการเป็นผู้นำในคริสตจักรว่าควรมีคุณสมบัติและควรจะมีชีวิตอย่างไร เพื่อพระเจ้าจะพอพระทัยในชีวิตและการรับใช้ของเรา ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าคณะ กรรมการชุดที่ผ่านมาไม่มีคุณสมบัติที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับ เพียงแต่ว่าผมนำข้อคิดนี้เพื่อเป็นการทบทวนพี่น้องทุกคนรวมถึงศิษยาภิบาลด้วย เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการรับใช้พระเจ้าในคริตจักรที่ต่างจากองค์กรภายนอก
 
       อพย.18:21 ยิ่งกว่านั้น ท่านจงเลือกคนที่สามารถจากพวกประชาชน คือคนที่ยำเกรงพระเจ้า ไว้ใจได้ และไม่กินสินบน แต่งตั้งคนอย่างนี้ไว้เป็นผู้ปกครองคนพันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง สิบคนบ้าง” พ่อตาของโมเสสเห็นงานของลูกเขยยุ่งมากทุกวันในการดูแลประชาชน จึงแนะนำให้โมเสสเลือกคนที่จะมาช่วยในการดูแลประชาชน เพื่อแบ่งเบาภาระต่าง ๆ คริสตจักรก็เช่นกันที่ศิษยาภิบาลทำงานคนเดียวไม่ได้ เราต้องการที่ปรึกษาและทีมที่ช่วยกันคิดช่วยกันดูแลคริสตจักร เยโธรพ่อตาของโมเสสจึงแนะนำว่า คนที่จะมาเป็นผู้นำเพื่อช่วยดูแลประชาชนควรเป็นคนที่มีคุณสมบัติพื้นฐาน คือ
 
        มีความสามารถ ความสามารถเป็นหนึ่งของการกำหนดความรับผิดชอบในการทำงาน เพราะการเป็นผู้นำของคริสตจักร การปกครองดูแล ผู้ที่เป็นผู้นำต้องมีความสามารถในระดับหนึ่ง และในความสามารถนี้จะรวมถึงของประทานของพระเจ้าด้วย ให้เราคิดว่าเรามีความ สามารถอะไร มีของประทานอะไร ที่จะสามารถนำออกมามีส่วนร่วมในการรับใช้ได้ เพราะการเป็นคริสเตียนที่ดีนั้นดีอยู่แล้ว แต่การมีความสามารถและของประทานจะช่วยให้การรับใช้มีประ- สิทธิภาพมากขึ้น
 
        ยำเกรงพระเจ้า สภษ.16:6 ความจงรักภักดีและความซื่อสัตย์ได้ลบมลทินบาปชั่ว และคนหลีกความชั่วร้ายได้โดยความยำเกรงพระเจ้า” ความยำเกรงพระเจ้าจะทำให้เรายับยั่งชั่งใจในการทำบาป เราจะหลีกเลี่ยงจากการทำบาปเพราะเรายำเกรงพระเจ้า และยิ่งกว่านั้นความยำเกรงยังทำให้เกิดสติปัญญาด้วย ใน สดด.111:10 “ความยำเกรงพระเจ้าเป็นที่เริ่มต้นของสติ ปัญญา บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้า ดำรงอยู่เป็นนิตย์” คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเกรงกลัวในการทำบาปและรู้จักคิดเป็น มีความคิดแบบพระเจ้า รู้ว่าอะไรควรไม่ควร และคนที่รู้ว่าอะไรไม่ควรแล้วยังทำอยู่เป็นการแสดงการไม่ยำเกรงพระเจ้า คนอย่างนี้ไม่สมควรเป็นผู้นำ
         ไว้ใจได้ การเลือกคณะกรรมเพื่อช่วยในการดูแลคริสตจักรร่วมกับคณะศิษยาภิบาล เป็น การมอบความไว้วางใจให้กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งทำงานแทนเรา ฉะนั้นคนนั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ มีความน่าเชื่อถือ อ.เปาโลแนะนำไว้ใน 1คร.4:2 ว่า “ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้ วางใจได้ทุกคน” ท่านได้กล่าวถึงผู้อารักขา คือ ผู้ดูแลรักษาหรือผู้รับใช้ ความไว้วางใจเกิดจากการมีจริยธรรม มีความชอบธรรม ความบริสุทธิ์ใจ ไม่ใช่เกิดจากความรู้ความสามารถหรือฐานะก่อน เหมือนอย่างผู้นำประเทศของเราวันนี้ ที่เกิดวิกฤติจากความไม่น่าไว้วางใจถึงแม้จะมีความ รู้ความสามารถ มีฐานะและทำหลายอย่างถูกต้องตามกติกาด้วย แต่ก็ยังขาดความน่าไว้ วางใจ ฉะนั้นให้เรามองที่ความน่าไว้วางใจในการเลือกผู้นำ
 
          ไม่กินสินบน ผู้นำอยู่ในฐานะต้องตัดสินใจ และในการตัดสินใจในหลาย ๆ ครั้งก็เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ อาจจะเป็นผลประโยชน์ของพวกฟ้องญาติพี่น้อง คนใกล้ชิด หรือแม้แต่ของตัวเอง การไม่กินสินบนยังหมายถึง ความเกรงใจในคนบางคนจนไม่กล้าตักเตือนฉะนั้นผู้นำที่ดีจะไม่แสวงหาประโยชน์จากตำแหน่งหรืออำนาจที่เขาได้รับมอบหมาย เขาจะไม่เรียกร้องประโยชน์แต่ต้องยอมเสียสละ ใน 1ธก.2:5 “เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใด ๆ เลย ซึ่งท่านก็รู้อยู่ หรือมิได้ใช้คำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา” ไม่พูด เพื่อหวังจะได้ ไม่ใช้ความได้เปรียบเพื่อรับผลประโยชน์
 
            พี่น้องคิดถึงคนที่เราสามารถไว้วางใจให้เขาช่วยกันในการดูแลคริสตจักรของเราหรือยัง มีใครบ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ผมกล่าวมาแล้ว หรือว่าเป็นตัวคุณเองที่มีคุณสมบัติที่พระเจ้าพอพระทัย  อย่ามองข้ามตัวเองนะครับ...
 
                                                                                                                                ไพโรจน์.


 บทความ:อื่นๆ

478 : หนทางสู่ความอมตะ (view: 6866 ) 28 มิถุนายน 2016
462 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 2...!!! (view: 9173 ) 15 มกราคม 2013
454 : อย่าทำเกินหน้าที่ของบ่าว ตอนที่ 1...!!! (view: 7388 ) 18 พฤษภาคม 2011
452 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนจบ...!! (view: 7099 ) 17 พฤษภาคม 2011
443 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อน จนลืมจุดแข็ง ตอนที่ 2...!! (view: 8635 ) 17 พฤษภาคม 2011
442 : อย่ามัวแต่แก้ไขจุดอ่อนจนลืมจุดแข็ง...ตอนที่ 1...!! (view: 7940 ) 17 พฤษภาคม 2011
441 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนจบ (view: 5037 ) 17 พฤษภาคม 2011
440 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 2 (view: 5274 ) 17 พฤษภาคม 2011
433 : ผู้นำที่พระเจ้าพอพระทัย ตอนที่ 1 (view: 6247 ) 17 พฤษภาคม 2011
432 : อย่าบอกว่าทำไม่ได้กับพระเจ้า...!! (view: 10711 ) 15 มกราคม 2013

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org