Bible online:
เล่ม : ฟิเลโมน บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
จาก เปาโล ผู้ถูกจองจำอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ และทิโมธีน้องของเรา ถึง ฟีเลโมนเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา
2
และอัปเฟียน้องสาว และอารคิปปัสผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกันกับเรา และคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่าน
3
ขอพระคุณ และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
4
ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเสมอ คือ ระลึกถึงท่านเมื่ออธิษฐาน
5
เพราะข้าพเจ้าได้ยินถึงความรัก และความเชื่อของท่าน ที่มีต่อพระเยซูเจ้า และต่อบรรดาธรรมิกชน
6
และข้าพเจ้าอธิษฐาน ขอให้การที่ท่านร่วมเชื่อกับพวกเรานั้น จงเพิ่มพูนความรู้ในการดีทั้งปวงของพวกเรา ซึ่งมีในพระคริสต์
7
น้องเอ๋ย ความรักของท่านทำให้เรามีความยินดี และเป็นสุขอย่างยิ่ง จิตใจของบรรดาธรรมิกชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน
8
เหตุฉะนั้น แม้ว่าโดยพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสั่งให้ท่านทำสิ่งที่ควรกระทำได้
9
แต่เพราะเห็นแก่ความรัก ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านดีกว่า ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นทูตของพระเยซูคริสต์ และบัดนี้ได้ถูกจำจองเพื่อพระองค์ด้วย*
ศัพท์ในข้อพระคำ:
* = หรือ ผู้ชราแล้ว และบัดนี้เป็นผู้ถูกจำจองอยู่ เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์
10
ข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เป็นบิดาของเขา เมื่อข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่
11
(เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง*ทั้งแก่ท่านและข้าพเจ้า)
ศัพท์ในข้อพระคำ:
* = ในภาษาเดิม แปลว่า เป็นประโยชน์
12
ข้าพเจ้าส่งเขามาหาท่าน ซึ่งเท่ากับส่งดวงใจของข้าพเจ้ามาทีเดียว
13
ข้าพเจ้าใคร่จะให้เขาอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจำจองเพราะข่าวประเสริฐนั้น
14
แต่ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไป นอกจากท่านจะเห็นชอบด้วย เพื่อว่าคุณความดีที่ท่านกระทำนั้นจะไม่เป็นการฝืนใจ แต่จะเป็นความประสงค์ของท่านด้วย
15
อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ ที่ทำให้เขาจากท่านไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่านจะได้เขากลับคืนมาตลอดไป
16
เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ดียิ่งกว่าทาส คือ เป็นพี่น้องที่รัก เขาเป็นที่รักมากของข้าพเจ้า แต่คงจะเป็นที่รักของท่านมากยิ่งกว่านั้นอีก ทั้งในฐานะเป็นคน และเป็นเพื่อนคริสตชนด้วยกัน
17
เหตุฉะนั้น ถ้าท่านถือว่า ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัวข้าพเจ้าเอง
18
ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใด หรือเป็นหนี้อะไรท่าน ท่านจงคิดเอาจากข้าพเจ้าเถิด
19
ข้าพเจ้าเปาโลได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้ให้ทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึง เรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า และแม้ตัวของท่านเองด้วย
20
นี่แน่ะ น้องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้าได้ประโยชน์ในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะท่านบ้างเถิด จงให้ข้าพเจ้าชื่นใจในพระคริสต์
 l<   <<    2     >>     >l  

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org