Bible online:
เล่ม : โคโลสี บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
เปาโล อัครทูตของพระเยซูคริสต์ ตามพระทัยของพระเจ้า และทิโมธีน้องชาย
2
เรียน ธรรมิกชนและพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้พระคุณ และสันติสุขจากพระบิดาของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด
3
เราขอบพระคุณพระบิดาเจ้าของพระเยซูคริสตเจ้าของเราเสมอ เมื่อเราอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย
4
เพราะเราได้ยินถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูคริสต์ และเรื่องความรักซึ่งท่านมีต่อธรรมิกชนทั้งปวง
5
โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสมไว้สำหรับท่านในสวรรค์ ซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยได้ยินมาแล้วในคำแห่งความจริง คือ ข่าวประเสริฐ
6
ซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่าน ดั่งที่กำลังเกิดผล และทวีขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับที่กำลังเป็นอยู่ในตัวท่านทั้งหลายด้วย ตั้งแต่วันที่ท่านได้ยิน และเข้าใจในพระคุณของพระเจ้าตามความจริง
7
ดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟรัส ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รักของเรา เขาเป็นผู้ที่เอาใจใส่ปรนนิบัติพระคริสต์เพื่อพวกเราจริงๆ
8
และเขาได้เล่าให้เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยู่ในพระวิญญาณด้วย
9
เพราะเหตุนั้น นับตั้งแต่วันที่เราได้ยิน เราก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญา และในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ
10
เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า
11
ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่าง โดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี
12
ให้ขอบพระคุณพระบิดา ผู้ทรงทำให้เราทั้งหลายสมกับที่จะเข้าส่วนได้รับมรดกด้วยกันกับธรรมิกชนในความสว่าง
ศัพท์ในข้อพระคำ:
เราทั้งหลาย = สำเนาโบราณบางฉบับว่า ท่านทั้งหลาย
13
พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืด และได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์
14
ในพระบุตรนั้น เราจึงได้รับการไถ่ ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา
15
พระองค์ทรงเป็นพระฉายของพระเจ้า ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ทรงเป็นบุตรหัวปี เหนือสรรพสิ่งทั้งปวง
16
เพราะว่า ในพระองค์สรรพสิ่งได้ถูกสร้างขึ้น ทั้งในท้องฟ้า และที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตา และซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศักดิเทพ สรรพสิ่งทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์ และเพื่อพระองค์
17
พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง และสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์
18
พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกาย คือ คริสตจักร พระองค์ทรงเป็นปฐม เป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง
19
เพราะว่า พระเจ้าทรงพอพระทัย ที่จะให้ความบริบูรณ์ทั้งสิ้น ธำรงในพระองค์
20
และโดยพระองค์ ให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระเจ้า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในแผ่นดินโลก หรือในสวรรค์ พระองค์ทรงทำให้มีสันติภาพ ด้วยพระโลหิตแห่งกางเขนของพระองค์
 l<   <<    2     >>     >l  

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org