Bible online:
เล่ม : ฟิลิปปี บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
เปาโล และทิโมธี ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาธรรมิกชนในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยู่ในเมืองฟีลิปปี ทั้งบรรดาผู้ดูแล และมัคนายก
2
ขอให้พระคุณ และสันติสุขจากพระบิดาเจ้าของเรา และจากพระเยซูคริสตเจ้า จงดำรงอยู่กับท่านเถิด
3
ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้ง
4
และทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่าน ข้าพเจ้าก็ทูลด้วยความยินดี
5
เพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกัน ตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้
6
ข้าพเจ้าแน่ใจว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำให้สำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์
7
การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้น เนื่องด้วยท่านทั้งหลายก็สมควรแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามีใจรักท่านทุกคน ท่านทั้งหลายได้รับส่วน ในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าถูกจำจอง และในการกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั้นตั้งมั่นคงอยู่
8
เพราะว่า พระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าเป็นห่วงท่านทั้งหลายเพียงไร ตามพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์
9
และข้าพเจ้าอธิษฐาน ขอให้ความรักของท่านจำเริญยิ่งๆ ขึ้น พร้อมกับความรู้ และวิจารณญาณทุกอย่าง
10
เพื่อท่านทั้งหลาย จะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด และเพื่อท่านจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ และไม่เป็นที่ติได้ในวันแห่งพระคริสต์
11
จะได้เป็นผู้ที่บริบูรณ์ ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายพระเกียรติ และความสรรเสริญแด่พระเจ้า
12
ดูก่อน พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า การทั้งปวงที่อุบัติกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐ แผ่แพร่กว้างออกไป
13
จนประจักษ์ทั่วกัน ในหมู่ผู้คุม และคนอื่นๆ ว่า การที่ข้าพเจ้าถูกจำจองนั้น ก็เพื่อพระคริสต์
14
และพี่น้องส่วนมากได้เกิดความไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้า เนื่องด้วยการจำจองของข้าพเจ้า และพวกเขามีใจกล้าขึ้น ที่จะกล่าวพระวจนะของพระเจ้า โดยปราศจากความกลัว
15
ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจริษยา และทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่น ที่ประกาศด้วยใจหวังดี
16
ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยใจรัก โดยรู้แล้วว่า ทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ให้กล่าวแก่เพื่อข่าวประเสริฐนั้น
17
แต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยการแข่งดีกัน ไม่ใช่ด้วยใจสุจริต จงใจจะเพิ่มความทุกข์ลำบากแก่ข้าพเจ้าในการถูกจำจอง
18
ถ้าเช่นนั้น จะแปลกอะไร แม้เขาจะประกาศพระคริสต์ด้วยประการใดก็ตาม จะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดี หรือด้วยใจจริงก็ดี แต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดี
19
ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า โดยคำอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้
20
เพราะว่า เป็นความมุ่งมาดปรารถนา และความหวังว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้ความละอายใดๆ เลย แต่เมื่อก่อนทุกครั้งมีใจกล้าเสมอฉันใด บัดนี้ก็ขอให้เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวิต หรือโดยความตาย
 l<   <<    2     >>     >l  

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org