Bible online:
เล่ม : เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
ข้อความต่อไปนี้ เป็นคำที่โมเสสกล่าวแก่คนอิสราเอลทั้งปวง ที่ในถิ่นทุรกันดาร ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน คือ ในอาราบาห์ ข้างหน้าสูฟระหว่างปาราน และโทเฟล ลาบาน ฮาเซโรท และดีซาหับ
ศัพท์ในข้อพระคำ:
อาราบาห์ = แปลว่า แดนที่แห้งแล้ง
2
หนทางจากโฮเรบตามทางภูเขาเสอีร์จนถึงคาเดชบารเนียนั้น เป็นทางเดินสิบเอ็ดวัน
3
ในวันที่หนึ่งเดือนที่สิบเอ็ด ปีที่สี่สิบโมเสสได้กล่าวแก่คนอิสราเอล ตามบรรดาพระดำรัสที่พระเจ้าทรงประทานแก่ท่านเป็นพระบัญญัติให้แก่เขาทั้ง หลาย
4
หลังจากที่ท่านได้ชัยชนะต่อสิโหนกษัตริย์คนอาโมไรต์ ที่อยู่เมืองเฮชโบน และโอกกษัตริย์เมืองบาชาน ผู้ซึ่งอยู่ในอัชทาโรท ณ ตำบลเอเดรอีนั้นแล้ว
5
โมเสสได้เริ่มอธิบายธรรมบัญญัตินี้ ที่ในแผ่นดินโมอับ ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน ว่า
6
"พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราทั้งหลายที่โฮเรบ ว่า 'เจ้าทั้งหลายได้พักที่ภูเขานี้นานพอแล้ว
7
เจ้าทั้งหลายจงหันไปเดินตามทางที่ไปยังแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และที่ใกล้เคียงกันในอาราบาห์ และในแดนเทือกเขา และในเนินเชเฟลาห์ ในเนเกบ และที่ฝั่งทะเล แผ่นดินของคนคานาอัน และที่เลบานอนจนถึงแม่น้ำใหญ่ คือ แม่น้ำยูเฟรติส
8
ดูเถิด เราได้ตั้งแผ่นดินนั้นไว้ตรงหน้าเจ้าทั้งหลาย เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดิน ซึ่งพระเจ้าทรงสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้า คือ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่เขาทั้งหลาย และแก่เผ่าพันธุ์ของเขาด้วย'
9
"ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้บอกท่านทั้งหลาย ว่า 'ข้าพเจ้าผู้เดียวแบกพวกท่านทั้งหลายไม่ไหว
10
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทั้งหลายทวีมากขึ้น และดูเถิด ทุกวันนี้พวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมาก ดุจดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้า
11
ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายทวีขึ้นพันเท่า และทรงอำนวยพระพรแก่ท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่ท่านทั้งหลายแล้วนั้น
12
ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่านทั้งหลายผู้เป็นภาระ และเป็นความยากลำบาก และการทุ่มเถียงของท่านทั้งหลายอย่างไรได้
13
จงเลือกคนที่มีปัญญา มีความรู้ และเจนงาน ตามเผ่าของท่านทั้งหลาย และข้าพเจ้าจะตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าของท่านทั้งหลาย'
14
ท่านทั้งหลายได้ตอบข้าพเจ้าว่า 'สิ่งที่ท่านกล่าวนั้นดีแล้วควรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะกระทำ'
15
ข้าพเจ้าจึงได้เลือกหัวหน้าจากทุกเผ่า ซึ่งเป็นคนมีปัญญา และเจนงาน ตั้งไว้เป็นใหญ่เหนือท่านทั้งหลาย ให้เป็นนายพัน นายร้อย นายห้าสิบ นายสิบ และพนักงานต่างๆ ตามเผ่าของท่าน
16
ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวกำชับพวกตุลาการของท่านทั้งหลาย ว่า 'จงพิจารณาคดีของพี่น้อง และตัดสินความตามยุติธรรมระหว่างชายคนหนึ่ง และพี่น้องของตน หรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่กับท่าน
17
ท่านทั้งหลายอย่าลำเอียงในการพิพากษา จงฟังผู้น้อย และผู้ใหญ่ให้เหมือนกัน ท่านทั้งหลายอย่ากลัวหน้ามนุษย์เลย เพราะการพิพากษานั้นเป็นการของพระเจ้า และคดีใดที่ยากจงนำมาให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง'
18
ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้สั่งท่านทั้งหลายถึงบรรดาสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรกระทำ
19
"เราได้ออกไปจากโฮเรบ เดินทะลุถิ่นทุรกันดารใหญ่ อันเป็นที่น่ากลัว ตามที่ท่านทั้งหลายได้เห็นนั้น เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสั่งเราไว้ และเรามาถึงคาเดชบารเนีย
20
และข้าพเจ้าได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลาย ว่า 'ท่านทั้งหลายมาถึงแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์แล้ว เป็นที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทั้งหลาย
 l<   <<    2     3     >>     >l  

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org