Bible online:
เล่ม : เศฟันยาห์ บทที่ :

ข้อ พระคำ
1
พระวจนะของพระเจ้าซึ่งมาถึงเศฟันยาห์ บุตรคูชี ผู้เป็นบุตรเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาริยาห์ ผู้เป็นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรัชกาลโยสิยาห์ ราชโอรสของอาโมน กษัตริย์ของยูดาห์
2
พระเจ้าตรัสว่า "เราจะกวาดทุกสิ่งทุกอย่าง ให้เกลี้ยงจากพื้นพิภพ"
3
พระเจ้าตรัสว่า "เราจะกวาดมนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสีย ทั้งปลาในทะเลด้วย เราจะกวาดล้างคนอธรรม เราจะกำจัดมนุษยชาติเสียจากพื้นพิภพ
4
เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาห์ และต่อชาวเยรูซาเล็มทั้งมวล เราจะกำจัดเดนเหลือของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้ และกำจัดชื่อบรรดาปฏิมากรปุโรหิตเสีย
5
กำจัดคนเหล่านั้นที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึก เพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ คนเหล่านั้นที่กราบลงสาบานต่อพระเจ้า แม้กระนั้นก็ยังสาบานโดยพระมิลโคม
6
คนเหล่านั้นที่หันกลับจากการติดตามพระเจ้า ผู้มิได้แสวงหาพระเจ้า หรือทูลถามพระองค์"
7
จงนิ่งสงบอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าวันแห่งพระเจ้ามาใกล้แล้ว พระเจ้าทรงเตรียมเครื่องบูชา และทรงกระทำแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์
8
และในวันที่พระเจ้าทรงฆ่าบูชานั้น (คือพระองค์ตรัสว่า) "เราจะลงโทษบรรดาเจ้านาย และโอรสของกษัตริย์ และบรรดาผู้ที่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายต่างด้าว
9
ในวันนั้น เราจะลงโทษ ทุกคนที่กระโดดข้ามธรณีประตู และบรรดาผู้ที่กระทำให้เรือนของนาย เต็มไปด้วยความทารุณ และการคดโกง"
10
พระเจ้าตรัสว่า "ในวันนั้น จะได้ยินเสียงร้องจากประตูปลา และเสียงร่ำไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมครามจากเนินเขา
11
โอ ชาวตำบลครก จงร่ำไห้เถิด เพราะพ่อค้าทั้งปวงก็ไม่มีเหลือแล้ว ผู้ที่ชั่งเงินค้าขายก็ถูกกำจัดเสียแล้ว
12
คราวนั้น เราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็ม และเราจะลงโทษคน ที่ปล่อยตัวดังตะกอนเหล้าองุ่น ที่เกรอะไว้นาน ผู้ที่กล่าวในใจของตนว่า 'พระเจ้าจะไม่ทรงกระทำการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทำการชั่ว'
13
ทรัพย์สิ่งของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะเริศร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็จะไม่ได้อยู่ในเรือนนั้น ถึงเขาจะทำสวนองุ่น เขาจะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น"
14
วันสำคัญของพระเจ้าใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามา และเร่งมาก เสียงแห่งวันของพระเจ้าก็ขมขื่น ผู้แกล้วกล้าจะร้องเสียงดังที่นั่น
15
วันนั้นเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันแห่งความทุกข์ใจ และเป็นวันระทม เป็นวันพินาศ และวันเริศร้าง เป็นวันแห่งความมืด และความมืดครึ้ม เป็นวันที่มีเมฆ และความมืดทึบ
16
เป็นวันที่มีเสียงเขาสัตว์ และวันโห่ร้อง ต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการ และต่อป้อมสูง
17
เราจะนำทุกข์ภัยมาสู่มนุษย์ เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้กระทำบาปต่อพระเจ้า โลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์
18
เงินหรือทองคำของเขาก็ดี จะไม่สามารถช่วยกู้เขาได้ ในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า พิภพทั้งสิ้นจะถูกเผาผลาญ ในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ พระองค์จะทรงกระทำให้ชาวพื้นพิภพทั้งสิ้น ถึงที่สิ้นสุด เออ ถึงที่สิ้นสุดอย่างกระทันหัน
 l<   <<   >>   >l 

 Bible search

 Song search

 ARTICLE SEARCH

 QR-CODE

http://ccbthai.org

http://www.fb.com
/ChristChurchBKK

 QR-CODE Generate by
 the-qrcode-generator.com


 Link
THE DIOCESE OF SINGAPORE
English Congreation
RainbowLand
ALPHA THAILAND
คริสตจักรไคร้สตเชิช กรุงเทพฯ (ภาคภาษาไทย) 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กทม. 10500
Tel.0-2235-4000,0-2632-2500 กด 17 ,e-mail:secretary_ccbk@ccbthai.org